MoS Sh. Mansukh L. Mandaviya inaugurating the Sagarmala Pavilion