Hon’ble Shri Shantanu Thakur Ji greeting Hon’ble Shri Sarbananda Sonowal (MoPSW)