MoS Sh. Mansukh L. Mandaviya at Sagarmala Pavilion at Vibrant Gujarat